Jakie są wyrażone uprawnienia prezydenta?

JIM WATSON/AFP/Getty Images

Wyrażone uprawnienia prezydenta to te, które zostały mu wyraźnie przyznane przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Wyrażone uprawnienia prezydenta są szczegółowo opisane w art. 2 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.Zgodnie z Konstytucją prezydent może dowodzić siłami zbrojnymi, zwoływać lub odraczać Kongres, weta, prosić członków swojego gabinetu o przedstawienie swoich opinii na piśmie, ułaskawiać i wybierać ambasadorów Stanów Zjednoczonych. Oprócz uprawnień wyrażonych prezydent posiada również uprawnienia dorozumiane. Są to uprawnienia, które nie są wyraźnie określone w Konstytucji, ale nadal należą do roli prezydenta. Ponieważ uprawnienia te nie są konkretnie nakreślone, prezydenci przez lata różnie je interpretowali. Prezydent otrzymuje również prawo do podejmowania decyzji w sytuacjach naglących. Są to tak zwane uprawnienia awaryjne. Podobnie, Artykuł 1 Konstytucji Stanów Zjednoczonych określa uprawnienia Kongresu, a Artykuł 3 określa uprawnienia władzy sądowniczej. Uprawnienia niewymienione w jednej z trzech głównych gałęzi rządu domyślnie należą do poszczególnych stanów. W ten sposób Stany Zjednoczone są w stanie prowadzić rządowy system kontroli i równowagi, który uniemożliwia jednemu ramieniu sprawowanie zbyt dużej władzy nad innymi.